Aktuelle Korallen des Korallenkellers

Goniopora Galaxi

Goniopora rot

Goniopora

Goniopora

Goniopora

Goniopora

Goniopora

Goniopora

Stylophora

Stylophora

Stylophora

Stylophora

Stylophora

Stylophora

Pseudopterogorgia elisabethae

Seriatopora hystrix pink

Pocillopora damicornis

Pocillopora damicornis

Zoanthus rot

Zoanthus

Protopalithoa grandis

Protopalithoa grandis

Acropora

Acropora

Acropora

Hydnophora grandis grün Ast

Montipora rainbow

Protula bispiralis

Porites lobata